- Arrest van 6 september 2013

06/09/2013 - F.12.0163.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Uit artikel 50, derde lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen volgt dat het akkoord van de gewone schuldeiser in de opschorting betreffende de maatregelen die zijn rechten aantasten en die kunnen worden genomen overeenkomstig het eerste en derde lid van dat artikel, de vorm kan aannemen hetzij van een individuele toestemming hetzij van een minnelijk akkoord, gesloten overeenkomstig de artikelen 15 en 43 van de wet; laatstgenoemde artikelen zijn niet van toepassing op het akkoord dat is gesloten door middel van een individuele toestemming (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2013, nr. … .

Arrest - Integrale tekst

Nr. F.12.0163.F

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën,

Mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

LARBIKA nv.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 28 juni 2012.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 22 juli 2013 een conclusie neergelegd ter griffie.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Krachtens artikel 50, derde lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen mag het reorganisatieplan geen enkele andere maatregel bevatten die de rechten van de buitengewone schuldeisers in de op-schorting aantast dan die welke zijn bepaald in het eerste en het tweede lid, be-houdens hun individuele toestemming of een minnelijk akkoord gesloten over-eenkomstig artikel 15 of 43 van de wet, waarvan een kopie is gevoegd bij het plan op het ogenblik van de neerlegging op de griffie.

Uit die bepaling volgt dat het akkoord van een buitengewone schuldeiser in de op-schorting betreffende dergelijke maatregelen de vorm kan aannemen hetzij van een individuele toestemming hetzij van een minnelijk akkoord, gesloten overeen-komstig de artikelen 15 en 43 van de wet.

Die artikelen 15 en 43 zijn niet van toepassing op het akkoord dat is gesloten door middel van een individuele toestemming.

Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Didier Batselé, Martine Regout, Michel Lemal en Marie-Claire Ernotte, en in openbare terechtzitting van 6 sep-tember 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezig-heid van advocaat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Antoine Lievens en over-geschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Continuïteit van de ondernemingen

  • Reorganisatieplan

  • Gewone schuldeiser in de opschorting

  • Akkoord

  • Vorm