- Arrest van 9 september 2013

09/09/2013 - C.13.0066.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Er is slechts sprake van een akkoordvonnis wanneer het vonnis de tussen de partijen gesloten overeenkomst getrouw weergeeft; het vonnis waarbij de tussen de partijen gesloten overeenkomst door de rechter wordt gewijzigd, is geen akkoordvonnis en is voor voorziening vatbaar.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.13.0066.N

L.,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. LADYLAND bv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 1722 WG Zuid-Scharwoude (Nederland), Langeweide 143, die woonplaats heeft gekozen bij gerechtsdeurwaarder René De Beckker, met kantoor te 2018 Antwerpen, Grétrystraat 29,

2. POLS, VERMEYLEN & PARTNERS bvba, met zetel te 2610 Wilrijk, Laarstraat 74,

verweersters.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 4 oktober 2012.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 24 juni 2013 verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 1043, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kunnen de partijen de rechter verzoeken akte te nemen van de overeenkomst die zij gesloten hebben ter oplossing van het geschil dat bij hem regelmatig aanhangig is gemaakt.

Krachtens artikel 1043, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek staat tegen dit vonnis voor de gedingvoerende partijen geen voorziening open, tenzij de overeenkomst niet wettelijk is tot stand gekomen en behoudens de wijzen van uitlegging en van verbetering bepaald in de artikelen 793 tot 801, indien daartoe grond bestaat.

2. Uit deze bepalingen volgt dat er slechts sprake is van een akkoordvonnis wanneer het vonnis de tussen de partijen gesloten overeenkomst getrouw weer-geeft.

Het vonnis waarbij de tussen de partijen gesloten overeenkomst door de rechter wordt gewijzigd, is geen akkoordvonnis en is voor voorziening vatbaar.

3. De appelrechters die oordelen dat van zodra de partijen de bedoeling hebben gehad akte te laten nemen van de overeenkomst die zij hebben gesloten ter oplossing van het geschil dat regelmatig bij de rechter aanhangig was gemaakt, het desbetreffend vonnis een akkoordvonnis is dat niet voor voorziening vatbaar is, ook al is er betwisting over de juiste weergave van het akkoord, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Vernietigt het bestreden arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, en de raadsheren Alain Smetryns en Koen Mestdagh, en in openbare rechtszitting van 9 september 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols

K. Mestdagh

A. Smetryns

E. Dirix

Vrije woorden

  • Akkoordvonnis

  • Begrip

  • Grenzen

  • Overeenkomst door de rechter gewijzigd