- Arrest van 25 september 2013

25/09/2013 - P.13.0608.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het recht om tegen vonnissen hoger beroep in te stellen behoort aan de burgerlijke partij, alleen wat haar burgerlijke belangen betreft; wanneer het vonnis, naast de vrijspraak van de beklaagde, de uitspraak over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de burgerlijke rechtsvorderingen aanhoudt en de zaak naar een latere rechtszitting verwijst, heeft de burgerlijke partij, enerzijds, niet de hoedanigheid om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing over de srafvordering en is, anderzijds, het uitstel dat voor de burgerlijke belangen is bevolen een maatregel van inwendige aard waartegen geen hoger beroep kan worden ingesteld (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2013, nr. …

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.13.0608.F

1. F. H.,

2. V. H.,

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige zoon A. H.,

Mrs. Fatima Omari en Anne-Laurence Hollanders, advocaten bij de balie te Luik,

tegen

1. A.-A. S.,

2. A. S.,

3. M. A.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, jeugdkamer, van 6 maart 2013.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 18 september 2013 een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 25 september 2013 heeft raadsheer Françoise Roggen ver-slag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede en derde middel samen

Het arrest grondt de beslissing waarbij het strafgerecht zich onbevoegd verklaart op het gezag van gewijsde van het vonnis van 14 maart 2012, in zoverre dat de minderjarige heeft vrijgesproken van het als misdrijf omschreven feit dat de eisers aanbelangt. Het hof van beroep heeft geoordeeld dat dit gezag van gewijsde tegen hen kon worden aangevoerd aangezien ze verzuimd hebben tegen de vrijspraak hoger beroep in te stellen.

Krachtens artikel 202 Wetboek van Strafvordering behoort het recht om tegen de vonnissen hoger beroep in te stellen aan de burgerlijke partij, alleen wat haar bur-gerlijke belangen betreft.

Naast de vrijspraak houdt het voormelde vonnis de uitspraak over de ontvanke-lijkheid en de gegrondheid van de burgerlijke rechtsvorderingen aan en verwijst het de zaak naar een latere rechtszitting.

Enerzijds hadden de eisers niet de hoedanigheid om hoger beroep in te stellen te-gen de beslissing over de strafvordering.

Anderzijds is het uitstel dat voor de burgerlijke belangen is bevolen een maatregel van inwendige orde waartegen geen hoger beroep kan worden ingesteld. Alleen wanneer de beslissing uitdrukkelijk of impliciet een vraag van feitelijke of juridi-sche aard beslecht die voor de rechter werd betwist, geldt deze regel niet. Het be-streden arrest stelt dit niet vast.

Het hof van beroep verantwoordt zijn beslissing dus niet naar recht.

De middelen zijn gegrond.

Er is geen grond om de overige twee middelen te onderzoeken, daar ze niet kun-nen leiden tot cassatie, anders dan in het beschikkend gedeelte gesteld.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de hogere beroepen ontvan-kelijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de verweerders tot een derde van de kosten van de cassatieberoepen.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik, jeugdkamer, an-ders samengesteld.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 25 september 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Bloch en overge-schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Vrijsprekend vonnis

  • Vonnis houdt de uitspraak aan over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de burgerlijke rechtsvordering

  • Burgerlijke partij

  • Hoger beroep

  • Ontvankelijkheid