- Arrest van 29 oktober 2013

29/10/2013 - P.13.0912.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Uit artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij volgt dat de beslissing tot behoud van de internering in een welbepaalde inrichting, die slechts een uitvoeringsmodaliteit van de internering uitmaakt , niet vatbaar is voor cassatieberoep (1). (1) Zie: Cass. 20 december 2011, AR P.11.1912.N, AC 2011, nr. 698.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.13.0912.N

S M M T,

geïnterneerde,

eiser,

met als raadsman mr. Peter Verpoorten, advocaat bij de balie te Turnhout.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de hoge commissie tot be-scherming van de maatschappij van 2 mei 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Krachtens artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij kan cassatieberoep worden ingesteld tegen een door de hoge commissie tot bescherming van de maat-schappij (hierna: de hoge commissie) genomen beslissing die de beslissing tot af-wijzing van het verzoek tot invrijheidstelling van de geïnterneerde bevestigt of die het verzet van de procureur des Konings tegen de beslissing tot invrijheidstelling van de geïnterneerde gegrond verklaart.

1. Uit die bepaling volgt dat de beslissing tot behoud van de internering in een welbepaalde inrichting, die slechts een uitvoeringsmodaliteit van de internering uitmaakt, niet vatbaar is voor cassatieberoep.

In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep niet ontvankelijk.

Middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 5.1.e en 5.4 EVRM en artikel 149 Grondwet, alsmede miskenning van de motiveringsplicht: de bestreden be-slissing beantwoordt eisers verweer niet dat uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat de detentie van geesteszieken slechts rechtmatig is indien zij wordt uitgevoerd in een hospitaal, kliniek of aangepaste instelling en dat uit de verslaggeving van de commissie van toezicht bij de gevan-genis van Turnhout blijkt dat zulks in de huidige zaak niet het geval is.

3. De appelrechters stellen met overname van de redenen van de beroepen be-slissing onaantastbaar vast dat:

- de eiser geen contact opneemt met de psycho-sociale dienst en de dienst zorg daar hij blijkbaar weinig vertrouwen heeft in deze diensten zodat therapeuti-sche gesprekken niet mogelijk zijn;

- de eiser aldus zelf geen gebruik wil maken van de hem in de strafinrichting geboden mogelijkheden inzake behandeling en begeleiding en dergelijke, welke hem dan toch enig perspectief kunnen bieden op een voor hem strikt vereiste opname in een instelling gespecialiseerd in behandeling van zijn pro-blematiek;

- de commissie zich voldoende voorgelicht acht over de opsluitingsmogelijkhe-den en de mogelijkheden tot opvang en verzorging van de geïnterneerden in de strafinrichting te Turnhout en niet inziet wat het nut ter zake zou kunnen zijn van een bijkomend plaatsbezoek.

Aldus oordeelt de hoge commissie dat, gelet op eisers houding, hij op dit ogenblik opgesloten is in aan zijn geestesziekte aangepaste omstandigheden in afwachting van een opname in een instelling, gespecialiseerd in de behandeling van seksueel deviant gedrag, en beantwoordt zij eisers verweer.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens en Erwin Francis, en op de openbare rechtszitting van 29 oktober 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc Timperman, met bij-stand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen

E. Francis A. Lievens

F. Van Volsem L. Van hoogenbemt P. Maffei

Vrije woorden

  • Beslissing tot behoud in een welbepaalde inrichting

  • Aard