- Arrest van 31 oktober 2013

31/10/2013 - C.12.0263.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het auteursrecht kan slechts gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan; een intellectuele schepping is een eigen schepping van de auteur wanneer zij de uitdrukking vormt van diens persoonlijkheid; dat is het geval wanneer de auteur bij het maken van het werk zijn creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzen (1). (1) Zie concl. O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.12.0263.N

M-DESIGN BENELUX bvba, met zetel te 8210 Zedelgem, Magerhillestraat 22A,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149, bus 20, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. GEOFFREY BONTEMPS bvba, met zetel te 9810 Nazareth, Nieuwe Steenweg 12,

2. INTERFIRE bvba, met zetel te 9810 Nazareth, Nieuwe Steenweg 12B,

3. DESLOOVER nv, met zetel te 9700 Oudenaarde, Ambachtstraat 5,

verweersters,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187, bus 302, waar de verweersters woonplaats kiezen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 6 december 2011.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 5 september 2013 een schrifte-lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Bij arrest van 1 december 2011, in de zaak C-145/10 Painer, oordeelt het Hof van Justitie dat het auteursrecht slechts kan gelden met betrekking tot materi-aal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schep-ping van de auteur ervan. Een intellectuele schepping is een eigen schepping van de auteur wanneer zij de uitdrukking vormt van diens persoonlijkheid. Dat is het geval wanneer de auteur bij het maken van het werk zijn creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzen.

2. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de voorwaarde van een eigen intellectuele schepping niet vereist dat het werk de stempel draagt van de persoonlijkheid van de auteur, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

3. Het arrest stelt vooreerst vast dat de kachels die door de eiseres als "Venus HT kachels" te koop worden aangeboden, identiek zijn aan de kachels die door de firma Pokrok onder de benaming "KVR" worden aangeboden en dat deze "KVR kachels" door de firma Pokrok reeds werden verhandeld in 2001.

Het oordeelt dat daardoor meteen ook vaststaat dat de firma Pokrok de "KVR ka-chels" voor zichzelf produceerde en in eigen naam verkocht, alvorens zij deze produceerde voor de eiseres die ze onder de naam "Venus HT" verkocht.

Vervolgens oordeelt het arrest dat de eiseres niet bewijst dat zij de auteur is van de "Venus HT", noch dat het auteursrecht op deze kachel haar door de auteur er-van werd overgedragen en dat haar overige argumenten en middelen aangaande de door haar ingeroepen auteursrechtelijke bescherming van de "Venus HT kachels" hierdoor niet ter zake dienend zijn.

4. Aldus verwerpt en beantwoordt het arrest het in het onderdeel bedoelde verweer.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Derde onderdeel

5. Anders dan het onderdeel aanvoert, leiden de appelrechters de identiteit van de Venus kachel niet af uit de foto's afgebeeld op stuk 6b van de verweersters.

In zoverre berust het onderdeel op een verkeerde lezing van het arrest en mist het feitelijke grondslag.

6. Voor het overige stelt het arrest vast dat de "Venus HT kachel" een exacte kopie is van de "KVR kachel" die de vennootschap Pokrok voor zichzelf produ-ceerde en in eigen naam verkocht alvorens zij hem voor de eiseres produceerde, die hem onder de naam "Venus HT" verkocht.

Deze vaststelling is niet enkel gebaseerd op een beoordeling van de foto's afge-beeld op stuk 6c van de verweersters, maar ook op de zelfstandige niet aange-vochten beoordeling van de stukken 10 en 11 van de verweersters en stuk 16 en bijlage 4 bij stuk A15 van de eiseres.

7. Het onderdeel, ook al was het gegrond, kan in zoverre niet tot cassatie lei-den en is mitsdien niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 679,72 euro en voor de verweersters op 313,36 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit raadsheer Beatrijs Deconinck, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 31 oktober 2013 uitgesproken door raadsheer Beatrijs Deco-ninck, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols K. Moens G. Jocqué

K. Mestdagh A. Smetryns B. Deconinck

Vrije woorden

  • Wettelijke bescherming