- Arrest van 4 november 2013

04/11/2013 - S.12.0014.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen van de huishoudelijke aangelegenheden in de zin van artikel 14, §1, 1°, tweede lid, Leefloonwet houdt in dat de samenwoning de uitkeringsgerechtigde een economisch-financieel voordeel oplevert.

Arrest - Integrale tekst

Nr. S.12.0014.N

A.E.M.,

eiseres,

aan wie rechtsbijstand werd verleend bij beschikking van 2 februari 2012 (G.11.0272.N),

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN ANTWERPEN, met kantoor te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 32,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cas-satie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Antwerpen van 7 november 2011.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 14, § 1, 1°, eerste lid, Leefloonwet stelt het bedrag van het leefloon vast voor eenieder die met een of meerdere personen samenleeft.

Luidens artikel 14, § 1, 1°, tweede lid, Leefloonwet wordt onder samenwoning verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aan-gelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen.

2. Het hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen van de huishoudelijke aange-legenheden in de zin van voormeld artikel 14, § 1, 1°, tweede lid, Leefloonwet houdt in dat de samenwoning de uitkeringsgerechtigde een economisch-financieel voordeel oplevert.

3. De eiseres voerde in haar appelconclusie aan dat:

- op het ogenblik van de leefloonaanvraag X. met wie ze huwde en ging samen-wonen, nog maar vier maanden in België verbleef en geen inkomen had, daar hij ingevolge zijn prille integratie en zijn gebrek aan verblijfstitel geen succes kon oogsten op de arbeidsmarkt;

- de enige middelen voor hun huishouden op dat ogenblik kwamen van haar in-komsten uit studentenarbeid en kinderbijslag;

- het niet alleen van belang is vast te stellen of iemand met een ander onder één dak woont, maar dat ook dient nagegaan te worden of die andere persoon wel degelijk een bijdrage levert in de kosten van het huishouden.

4. De appelrechters die de eiseres als samenwonende beschouwen in de zin van artikel 14, § 1, 1°, tweede lid, Leefloonwet, zonder vast te stellen dat de eiseres uit de samenwoning met X. een economisch-financieel voordeel haalde, ver-antwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Overige grieven

5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Kosten

6. Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek dient de verweerder te worden veroordeeld in de kosten.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het oordeelt over de ontvanke-lijkheid van het hoger beroep.

Veroordeelt de verweerder tot de kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde arrest.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Gent.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 302,53 euro in debet en voor de verweerder op 369,93 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit raadsheer Beatrijs Deconinck, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Antoine Lievens en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 4 november 2013 uitgesproken door voorzitter Deconinck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van grif-fier Johan Pafenols.

J. Pafenols K. Moens A. Lievens

K. Mestdagh A. Smetryns B. Deconinck

Vrije woorden

  • Maatschappelijke integratie

  • Toekenningsvoorwaarden

  • Categorie van begunstigden

  • Samenwoning

  • Begrip

  • Gemeenschappelijke regeling huishoudelijke aangelegenheden

  • Economisch-financieel voordeel