- Arrest van 8 november 2013

08/11/2013 - C.13.0128.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De kennisgeving van het overlijden van een partij door een erfgenaam die van de nalatenschap afstand heeft gedaan, blijft zonder gevolg voor het lopende geding (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. …


Arrest - Integrale tekst

Nr. C.13.0128.F

I. B.,

Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. NMBS HOLDING nv,

Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie,

2. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 6 maart 2012.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 23 oktober 2013 ter griffie een conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het middel

Het middel, dat de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert zonder aan te geven waarin die bepaling werd geschonden, is onduidelijk en derhalve niet ontvankelijk.

Bovendien blijft het overlijden van een partij krachtens artikel 815 Gerechtelijk Wetboek zonder gevolg voor het lopende geding, zolang daarvan geen kennis is gegeven aan de rechter. De erfgenaam van de overleden partij die van de nalaten-schap afstand heeft gedaan, heeft de hoedanigheid niet om die kennisgeving te doen.

Het middel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt in zoverre naar recht.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 8 november 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van procureur-generaal Jean-François Leclercq, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Beatrijs Deconinck en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Hervatting van het geding

  • Overlijden

  • Kennisgeving

  • Gevolg