- Arrest van 21 november 2013

21/11/2013 - F.12.0041.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Wanneer zowel de aankoop als de verkoop van een onroerend goed geen normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen zijn, is de bij de verkoop gerealiseerde meerwaarde het resultaat van die abnormale verrichtingen en integraal belastbaar op grond van artikel 90, 1°, WIB92, verminderd met de kosten bedoeld in artikel 97 WIB92 (1). (1) Zie concl. O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. F.12.0041.N

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de gewestelijk directeur der directe belastingen te Hasselt, met kantoor te 3500 Hasselt, Voorstraat 43, bus 50,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, bus 14, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

1. P.,

2. M.,

verweerders,

met als raadslieden mr. Henri Vandebergh, mr. Frank Smeets en mr. Jo Boes, ad-vocaten bij de balie te Hasselt, met kantoor te 3550 Heusden-Zolder, Pater Bec-kersstraat 10, waar de verweerders woonplaats kiezen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 november 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 30 mei 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De verweerders voeren aan dat het cassatieberoep onontvankelijk is, vermits het niet de naam vermeldt van degene die het cassatieberoep heeft ondertekend.

2. Het cassatieberoep vermeldt de functie van de bevoegde ambtenaar, de ge-westelijke directeur der directe belastingen te Hasselt, en het feit dat hij optreedt namens de Belgische Staat en bevat de aanduiding dat deze ambtenaar het cassa-tieberoep effectief heeft ondertekend.

3. De handtekening op het verzoekschrift wordt tot bewijs van het tegendeel geacht die te zijn van de daarop vermelde handelende ambtenaar.

De verweerders brengen geen elementen aan die erop wijzen dat de ambtenaar die het cassatieberoep heeft ondertekend, niet de gewestelijke directeur der directe belastingen te Hasselt is.

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Middel

4. Het hier toepasselijke artikel 90, 1°, WIB92, bepaalt: "Diverse inkomsten zijn, onverminderd het bepaalde in 8°, 9° en 10°, winst of baten, hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroeps-werkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuille-waarden en roerende voorwerpen.".

Wanneer zowel de aankoop als de verkoop van een onroerend goed geen normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen zijn, is de bij de verkoop gerea-liseerde meerwaarde het resultaat van die abnormale verrichtingen en integraal be-lastbaar op grond van artikel 90, 1°, WIB92, verminderd met de kosten bedoeld in artikel 97 WIB92.

5. De appelrechters oordelen dat:

- de aankoop door de verweerders van een gebouwencomplex, volledig gefinan-cierd met een lening en een kredietopening, gevolgd door een verkoop waarbij een niet geringe meerwaarde wordt gerealiseerd, niet kan worden beschouwd als het normaal beheer van een privé-vermogen;

- artikel 90, 1°, WIB92 niet de meerwaarde belastbaar stelt die wordt gereali-seerd in het kader van een verkoop die buiten de limieten valt van het normaal beheer van een privé-vermogen, maar enkel de winst of de baten die dergelijke verrichting met zich mee brengt.

6. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters artikel 90, 1°, WIB92.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 21 november 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols K. Moens B. Wylleman

G. Jocqué K. Mestdagh E. Dirix

Vrije woorden

  • Occasionele winsten en baten

  • Normaal beheer van een privé-vermogen

  • Verkoop van een onroerend goed