- Arrest van 16 januari 2014

16/01/2014 - F.11.0167.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De terugbetalingspremie waartoe wegens de vroegtijdige terugbetaling van de Staatslening 9,25% 1991-1998 op 14 maart 1995 werd beslist bij ministerieel besluit van 6 februari 1995 kan niet worden gekwalificeerd als een interestgedeelte als bedoeld in artikel 362bis W.I.B.(1992) dat grotendeels betrekking heeft op het jaar 1994, zodat deze premie niet belastbaar is voor het aanslagjaar 1995.

Arrest - Integrale tekst

Nr. F.11.0167.N

CENTEA nv, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 180,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149, bus 20, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12-14, voor wie optreedt de directeur van de directie belastingen te Antwerpen I, met kantoor te 2000 Antwerpen, Italiëlei 4, bus 12,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, bus 14, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 8 februari 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 24 september 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Artikel 360, eerste lid, WIB92 bepaalt dat de voor een aanslagjaar verschuldigde belasting wordt gevestigd op de inkomsten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft verkregen.

Artikel 362bis WIB92, zoals in de betwiste periode van toepassing, bepaalt, in afwijking van voormeld artikel, dat ten name van belastingplichtigen die kapitalen niet zijnde aandelen, gebruiken voor het uitoefenen van hun beroepswerkzaamheid, de op een bepaald belastbaar tijdperk betrekking hebbende verlopen interestgedeelten van die kapitalen, worden beschouwd als een inkomen van dat tijdperk, zelfs wanneer die interest gedurende een later tijdperk wordt geïnd of verkregen.

2. De litigieuze terugbetalingspremie waartoe wegens de vroegtijdige terugbetaling van de Staatslening 9,25 % 1991-1998 op 14 maart 1995 werd beslist bij ministerieel besluit van 6 februari 1995, vormt een compensatie van de derving van interesten op de terugbetaalde bedragen ingevolge de vervroegde terugbetaling. Deze premie heeft betrekking op de periode na de terugbetaling en kan niet worden aangemerkt als een interestgedeelte als bedoeld in artikel 362bis WIB92 en dat grotendeels betrekking heeft op het jaar 1994.

De litigieuze premie is derhalve niet belastbaar voor het aanslagjaar 1995.

3. De appelrechters hebben niet naar recht kunnen beslissen dat de terugbetalingspremie voor de effecten die de eiseres op 3 januari 1995 heeft verkocht, als een verlopen interestgedeelte van vastrentende effecten pro rata temporis moet worden beschouwd, en derhalve als een belastbaar inkomen van enerzijds het aanslagjaar 1995 (boekjaar 1994) en anderzijds het aanslagjaar 1996 (boekjaar 1995).

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit raadsheer Beatrijs Deconinck, als voorzitter, en de raadsheren Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 16 januari 2014 uitgesproken door raadsheer Beatrijs Deconinck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche K. Moens B. Wylleman

F. Van Volsem G. Jocqué B. Deconinck

Vrije woorden

  • Tijdstip van belastbaarheid

  • Terugbetalingspremie

  • Staatslening 9,25 % 1991-1998