- Arrest van 23 januari 2014

23/01/2014 - C.13.0083.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Artikel 35 Veldwetboek regelt enkel de afstand die bij de aanplanting van bomen en hagen moet worden in acht genomen en voorziet tevens in een uitzondering voor fruitbomen die als leiboom worden aangeplant zonder dat er kan uit afgeleid worden dat het een nabuur verboden is tegen de muur klimop en wingerd te laten groeien (1). (1) Zie F. BAUDONQ en M. DEBAENE, “Afstand van beplantingen. Het onderwerp herbekeken” in LECOCQ, P., TILLEMAN, B., VERBEKE, A., Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, 221-283; A. KLUYSKENS, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1953, 339-342.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.13.0083.N

1. W B,

2. E O,

eisers,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187, bus 302, waar de eisers woonplaats kiezen,

tegen

1. Wivine BRUSSELMANS, wonende te 9500 Geraardsbergen, Lessensestraat 52/B000,

2. Sébastien VAN DEN OSTENDE, wonende te 9500 Geraardsbergen, Les-sensestraat 52/B000,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde van 13 juni 2012.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. De appelrechters wijzen in het dictum het anders of overige gevraagde af als ongegrond. Op de pagina's 5 en 6 van het vonnis vermelden zij de redenen waar-om de vordering van de eisers in zoverre deze betrekking heeft op de klimop en de wingerd aan de gemene muur niet kan worden ingewilligd.

2. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de appelrechters nalaten uitspraak te doen over een punt van vordering en dat zij in elk geval nalaten te antwoorden op het ter zake aangevoerde verweer, mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

3. Artikel 35 Veldwetboek bepaalt dat hoogstammige bomen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand mogen geplant worden. Bij ontsten-tenis van zodanig gebruik mogen hoogstammige bomen slechts op twee meter, andere bomen en levende hagen slechts op een halve meter van de scheidingslijn tussen twee erven worden geplant.

Dit artikel bepaalt verder dat fruitbomen van welke soort ook als leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven mogen geplant worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen.

Is die muur niet gemeen, dan heeft alleen de eigenaar het recht hem als steun voor zijn leibomen te gebruiken.

4. Dit artikel regelt enkel de afstand die bij de aanplanting van bomen en ha-gen moet worden in acht genomen en voorziet tevens in een uitzondering voor fruitbomen die als leiboom worden aangeplant.

5. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat uit artikel 35 Veldwetboek kan worden afgeleid dat het een nabuur verboden is tegen de gemene muur klimop en wingerd te laten groeien, berust op een onjuiste rechtsopvatting.

Het onderdeel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers tot kosten.

Bepaalt de kosten voor de eisers op 1015,03 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 23 januari 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Luc Decreus, met bijstand van afgevaar-digd griffier Véronique Kosynsky.

V. Kosynsky B. Wylleman G. Jocqué

K. Mestdagh A. Smetryns E. Dirix

Vrije woorden

  • Aanplanting van bomen en hagen

  • Leibomen