- Arrest van 21 februari 2014

21/02/2014 - D.13.0014.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Wanneer een enkele tuchtstraf voor vier tenlasteleggingen wordt opgelegd, kan het cassatiemiddel dat slechts op een van die tenlasteleggingen betrekking heeft, terwijl de straf naar recht verantwoord blijft door de overige tenlasteleggingen, niet tot cassatie leiden; het heeft bijgevolg geen belang en is derhalve niet-ontvankelijk (1). (1) Het Hof bevestigt de rechtspraak van zijn arrest van 13 jan. 2006, AR D.05.0003.F, AC 2006, nr. 34, met concl. O.M. in Pas. 2006, nr. 34.

Arrest - Integrale tekst

Nr. D.13.0014.F

A. A.,

Mr. Patricia Vanlersberghe, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. STAFHOUDER VAN DE FRANSE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE TE BRUSSEL,

Mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie,

2. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van 26 juni 2013 van de Fransta-lige en Duitstalige tuchtraad van beroep voor advocaten, op verwijzing na het ar-rest van het Hof van 3 januari 2013.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel in zijn geheel

De bestreden beslissing verklaart het vierde bezwaar bewezen en breidt de sanctie die de tuchtraad van beroep in de uitspraak van 25 januari 2012 reeds voor de an-dere tenlasteleggingen had opgelegd, uit tot die tenlastelegging.

Het middel dat in zijn beide onderdelen enkel betrekking heeft op de vierde ten-lastelegging, terwijl de sanctie naar recht verantwoord blijft door de overige ten-lasteleggingen, kan niet tot cassatie leiden, zodat het geen belang heeft en dus niet ontvankelijk is.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, de raadsheren Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal en Marie-Claire Ernotte, en in openbare terechtzitting van 21 februari 2014 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Koen Mestdagh en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Verscheidene tenlasteleggingen

  • Een enkele tuchtstraf

  • Middel betreffende één van de tenlasteleggingen

  • Ontvankelijkheid