- Arrest van 26 februari 2014

26/02/2014 - P.14.0147.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Bij het verstrijken van de gewone verzettermijn en voor zover er geen rechtsmiddel is ingesteld, krijgt de veroordelende beslissing bij verstek, kracht van gewijsde, onder de ontbindende voorwaarde van een eventueel verzet tijdens de buitengewone verzettermijn; dergelijke beslissing kan dus als grondslag voor de herhaling dienen (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2014, nr. …

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.14.0147.F

N'd. J.,

Mr. Xavier Carrette, advocaat bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 18 december 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvor-dering

Middel

Het middel voert aan dat het arrest moet worden vernietigd omdat het de staat van herhaling van de eiser op een verstekbeslissing grondt.

Bij het verstrijken van de gewone verzettermijn en voor zover er geen rechtsmid-del is ingesteld, krijgt de veroordelende beslissing bij verstek kracht van gewijsde, onder de ontbindende voorwaarde dat daartegen eventueel verzet wordt aangete-kend tijdens de buitengewone verzettermijn. Dergelijke beslissing kan dus als grondslag voor de herhaling dienen.

In zoverre het middel aanvoert dat de eiser "momenteel" verzet heeft aangetekend tegen het arrest van 15 januari 2008, vereist het een onderzoek van de feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is.

De appelrechters hebben vastgesteld dat het dossier van de rechtspleging het eens-luidend verklaarde afschrift bevatte van het arrest van het hof van beroep te Brus-sel van 15 januari 2008 dat de eiser bij verstek tot een jaar gevangenisstraf ver-oordeelt met vijf jaar uitstel, met de vermelding dat de beslissing kracht van ge-wijsde heeft. Volgens het hof van beroep had de eiser op de dag van de uitspraak geen verzet aangetekend tegen dat arrest.

De appelrechters verantwoorden hun beslissing dus naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding

Door de verwerping van het cassatieberoep tegen de veroordelende beslissing krijgt die beslissing kracht van gewijsde.

Het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding heeft geen be-staansreden meer.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffens, en in openbare terechtzitting van 26 februari 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en over-geschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Veroordeling bij verstek

  • Verstrijken van de gewone verzettermijn