- Arrest van 4 maart 2014

04/03/2014 - P.13.1475.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het Hof van Cassatie is bevoegd zijn eigen arresten uit te leggen in zoverre de beschikkingen ervan onduidelijk of dubbelzinnig zijn, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen dan wel er een vaststelling aan toe te voegen die vereist is voor de wettelijkheid van zijn beslissing (1). (1) Cass. 11 sept. 1996, AR P.96.1115.F, AC 1996, nr. 304; Cass. 20 okt. 1999, AR P.99.0826.F, AC 1999, nr. 550; Zie: Cass. 20 nov. 1967, AC 1968, 402; Cass. 24 april 1970, AC 1970, 789; Cass. 27 feb. 1992, AR 9264, AC 1991-1992, nr. 340; Cass. 13 sept. 1996, AR C.94.0336.N, AC 1996, nr. 310.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.13.1475.N

J E G S,

verzoeker tot heroverweging en uitlegging, aangehouden,

in aanwezigheid van

1. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT,

vervolgende partij,

2. P M P D C,

beklaagde,

3. BELGISCHE STAAT, in de persoon van de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de gewestelijke di-recteur van de administratie van de bijzondere belastingsinspectie te Gent, met kantoor te 9050 Gent (Ledeberg), Gaston Crommenlaan 6, PB 604,

burgerlijke partij.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De verzoeker heeft op 13 augustus 2013 ter griffie van het Hof een verzoekschrift tot "heroverweging en ten minste uitleg over de onduidelijkheden in het arrest dd 21 april 2009, P.08.1789.N volgens, - 793" neergelegd. Dit verzoekschrift is aan huidig arrest gehecht.

De verzoeker voert in een stuk, ontvangen ter griffie van het Hof op 25 februari 214, grieven aan en verzoekt het Hof van Justitie een prejudiciële vraag te stellen.

Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Verzoek tot herinoverwegingneming en uitlegging

1. Artikel 793 Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "De rechter die een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing heeft gewezen, kan die uitleggen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen."

2. Het Hof van Cassatie is bevoegd zijn eigen arresten uit te leggen in zoverre de beschikkingen ervan onduidelijk of ondubbelzinnig zijn, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen dan wel er een vaststelling aan toe te voegen die vereist is voor de wettelijkheid van zijn beslis-sing.

Niet ontvankelijk is het verzoek tot uitlegging van een eerder gewezen beslissing, dat in werkelijkheid op grond van nieuwe gegevens of argumenten opkomt tegen het in deze beslissing gewezen oordeel of de tenuitvoerlegging ervan wil verhin-deren.

3. De verzoeker heeft kritiek op het arrest van het Hof van 21 april 2009 en verzoekt eensdeels dat het Hof op basis van tal van argumenten die hij thans tegen dat arrest aanvoert, de bij dat arrest beoordeelde cassatieberoepen opnieuw in overweging zou nemen om tot een ander besluit te komen, anderdeels dat het Hof zou antwoorden op zijn thans aangevoerde argumenten en aldus de wettelijkheid van zijn beslissing bijkomend zou staven, minstens een prejudiciële vraag zou stellen aan het Hof van Justitie strekkende tot de interpretatie van zijn arrest C - 388/08 (in de zaak L en P van 1 december 2008) waarnaar het arrest van 21 april 2009 van het Hof van Cassatie verwijst.

4. Dergelijk verzoek is geen verzoek in de zin van artikel 793 Gerechtelijk Wetboek.

Het verzoek is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt eisers verzoek.

Veroordeelt de verzoeker tot de kosten.

Bepaalt de kosten tot op heden op 0 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt, de raadsheren Filip Van Volsem, Antoine Lievens en Erwin Francis, en op de openbare rechtszitting van 4 maart 2014 uitgesproken door afde-lingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen

E. Francis A. Lievens

F. Van Volsem L. Van hoogenbemt P. Maffei

Vrije woorden

  • Hof van Cassatie

  • Arresten van het Hof

  • Uitlegging

  • Voorwaarden