- Arrest van 7 maart 2014

07/03/2014 - C.13.0614.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Aangezien de staat van faillissement bestond vóór de uitspraak van zijn arrest, kon het hof van beroep te Brussel het faillissement van de b.v.b.a. niet meer uitspreken maar had het, indien het van die staat weet had gehad, de vordering van de twee schuldeisers, die strekte tot de uitspraak van het faillissement van de b.v.b.a., zonder voorwerp moeten verklaren.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.13.0614.F

A. D., advocaat bij de balie te Brussel, als curator van het faillissement van Imhorizon cvba,

eiser tot regeling van rechtsgebied,

Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. IMHORIZON cvba,

2. F. H.-E.,

Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie,

3. E. V. J.,

4. M. R.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het Hof heeft de eiser bij arrest van 24 januari 2014 toegestaan een regeling van rechtsgebied te vorderen op de rechtszitting van de eerste kamer van die dag.

Het dagvaardingsexploot van 7 februari 2014 werd op 10 februari 2014 neergelegd op de griffie van het Hof.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Het faillissement van de eerste verweerster werd, op haar aangifte, uitgesproken bij vonnis van 23 september 2013 van de rechtbank van koophandel te Brussel, is in kracht van gewijsde gegaan en de eiser werd, bij vonnis van 30 september 2013 van dezelfde rechtbank, aangewezen als curator ter vervanging van de oorspronkelijk aangewezen curator.

Het hof van beroep te Brussel heeft, op de vordering van de derde en de vierde verweerder, bij arrest van 4 oktober 2013, dat het vonnis van 15 april 2013 van de rechtbank van koophandel te Brussel wijzigt en tevens in kracht van gewijsde is gegaan, het faillissement van de eerste verweerster uitgesproken en de tweede verweerster als curator aangewezen.

Aangezien de staat van faillissement bestond sinds 23 september 2013, kon het hof van beroep te Brussel het faillissement van de eerste verweerster niet meer op 4 oktober 2013 uitspreken maar had het, indien het weet had gehad van die staat, de vordering van de derde en de vierde verweerder zonder voorwerp moeten verklaren.

Dictum

Het Hof,

Beslissende tot regeling van rechtsgebied,

Doet het arrest van 4 oktober 2013 van het hof van beroep te Brussel en de daaruit voortvloeiende procedure voor de rechtbank van koophandel te Brussel teniet.

Beveelt dat de procedure betreffende het faillissement van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Imhorizon zal worden voortgezet voor de rechtbank van koophandel te Brussel, overeenkomstig de vonnissen van 23 en 30 september 2013 van die rechtbank.

Beveelt dat het arrest zal worden overgeschreven in de registers van het hof van beroep te Brussel en dat melding hiervan zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Zegt voor recht dat de kosten van de regeling van het rechtsgebied zullen worden verhaald op het actief van het faillissement.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voorzitter Christian Storck, raadsheer Didier Batselé, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 7 maart 2014 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Eric Dirix en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De afdelingsvoorzitter,

Vrije woorden

  • Faillietverklaring van een c.v.b.a. op aangifte door de rechtbank van koophandel te Brussel

  • Aanwijzing van een curator

  • Faillietverklaring van die c.v.b.a. door hof van beroep Brussel dat een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel wijzigt

  • Aanwijzing van een curator