- Arrest van 13 maart 2014

13/03/2014 - C.13.0392.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Uit artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 19 januari 2001, volgt dat enkel het slachtoffer en zijn rechthebbenden die schade hebben geleden, vergoeding kunnen verkrijgen op grond van artikel 29bis WAM; een verzekeraar of sociale verzekeraar die slechts gesubrogeerd is in de rechten van het slachtoffer en zijn rechthebbenden tegen de aansprakelijke derde, kan voor de betalingen aan het slachtoffer en zijn rechthebbenden geen verhaal uitoefenen op grond van artikel 29bis WAM.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.13.0392.N

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, met zetel te 94031 Creteil Cedex (Frankrijk), avenue du Général de Gaulle 1-9,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. BALOISE BELIGUM nv, met zetel te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 16,

2. MEUBELEN VERBERCKMOES nv, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Reepstraat 121,

verweersters.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 8 oktober 2012.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM, zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 19 januari 2001, bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij een mo-torrijtuig betrokken is, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn recht-hebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met uitzon-dering van de stoffelijke schade, vergoed wordt door de verzekeraar die de aan-sprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrij-tuig overeenkomstig deze wet.

Hieruit volgt dat enkel het slachtoffer en zijn rechthebbenden die schade hebben geleden, vergoeding kunnen verkrijgen op grond van artikel 29bis WAM. Een verzekeraar of sociale verzekeraar die slechts gesubrogeerd is in de rechten van het slachtoffer en zijn rechthebbenden tegen de aansprakelijke derde, kan voor de betalingen aan het slachtoffer en zijn rechthebbenden geen verhaal uitoefenen op grond van artikel 29bis WAM.

2. Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Tweede middel

Eerste onderdeel

3. De verweersters hebben in appelconclusie aangevoerd dat de schade niet dermate groot was geweest indien het slachtoffer de gordel had gedragen of in een aangepaste kinderstoel had gezeten zodat de aansprakelijkheid bij helften moet worden verdeeld.

4. De appelrechters die oordelen dat de ouders van het slachtoffer volledig verantwoordelijk zijn voor de schade van hun dochter en de vordering van de ei-seres tegen de verweersters ongegrond verklaren, miskennen het beschikkingsbe-ginsel.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt over de vordering van de eiseres tegen de tweede verweerster en de hieraan verbonden kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, rechtszitting houdend in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, en de raadsheren Geert Jocqué, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 13 maart 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Luc Decreus, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen K. Moens B. Wylleman

G. Jocqué A. Fettweis E. Dirix

Vrije woorden

  • Verkeersongeval

  • Aard van de geleden schade

  • Zwakke weggebruiker

  • Vordering op grond van artikel 29bis W.A.M. 1989

  • Subrogatie

  • Toepassing