- Arrest van 2 april 2014

02/04/2014 - P.13.1893.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De artikelen 961/1, 961/2 en 961/3, van het Gerechtelijk Wetboek, die betrekking hebben op de overlegging van schriftelijke verklaringen in het kader van een onderzoek waartoe de burgerlijke rechter machtiging heeft verleend, zijn niet van toepassing op strafzaken.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.13.1893.F

C. D.,

Mrs. Luc Balaes, advocaat bij de balie te Luik, en Carole Van der Wilt, advocaat bij de balie te Brussel,

tegen

1. A. T., en

2. A. R.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, cor-rectionele kamer, van 16 oktober 2013.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing op de strafvordering tegen de eiseres

(...)

Derde middel

Het middel verwijt het arrest dat het de schuldigverklaring van de eiseres grondt op schriftelijke verklaringen die niet beantwoorden aan de artikelen 961/1, 961/2 en 961/3, Gerechtelijk Wetboek.

Die artikelen, die betrekking hebben op de overlegging van schriftelijke verkla-ringen in het kader van een onderzoek waartoe de burgerlijke rechter machtiging heeft verleend, zijn niet van toepassing op strafzaken.

Het middel faalt in zoverre naar recht.

Het middel, dat voor het overige de bewijswaardering door de strafrechter betwist, ofschoon die van feitelijke aard is, is niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 2 april 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Bloch en overge-schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Overlegging van een getuigenis

  • Artikelen 961/1 tot 961/3, Gerechtelijk Wetboek

  • Toepassing in strafzaken