- Arrest van 11 april 2014

11/04/2014 - D.13.0015.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens die bij architecten n.a.v. de visumaanvragen zijn verzameld, een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel beoogt, namelijk de naleving van de beroepsplichten, is de verwerking van die gegevens voor een tuchtonderzoek geoorloofd.

Arrest - Integrale tekst

Nr. D.13.0015.F

M. J.,

Mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

ORDE VAN ARCHITECTEN,

Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van 19 juni 2013 van de Fransta-lige raad van beroep van de Orde van architecten.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in het verzoekschrift, waarvan een afschrift aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Het middel

(...)

Tweede onderdeel

Luidens artikel 2 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten heeft die Orde tot taak de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect te bepalen en ze te doen naleven; zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van hun beroep.

Volgens artikel 20 van die wet doet de raad van de Orde uitspraak in tuchtzaken ten opzichte van alle leden die op de tabel van de Orde zijn ingeschreven.

Artikel 21 van dezelfde wet bepaalt dat de leden van de Orde, van wie bewezen is dat zij aan hun plichten zijn tekortgekomen, strafbaar zijn met de daarin opge-somde tuchtstraffen.

Volgens artikel 5, e), van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens mogen persoonsgegevens verwerkt worden wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van openbaar belang die is opgedragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

Krachtens artikel 4, § 1, 2°, van die wet dienen persoonsgegevens voor welbe-paalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden ver-kregen en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrok-kene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden.

De bestreden beslissing wijst erop dat "het bureau van de raad van de Orde van architecten van de provincie Luxemburg de lijst van [eisers] visumaanvragen heeft gebruikt voor zijn onderzoek".

De bestreden beslissing, die overweegt dat "de verwerking van persoonsgegevens die bij architecten naar aanleiding van de visumaanvragen zijn verzameld, een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel [...] nastreeft, namelijk de naleving van de beroepsplichten", schendt geen van de in het middel bedoelde wettelijke en verdragsbepalingen wanneer ze beslist dat de verwerking van die gegevens beantwoordt aan de voorwaarden die ze "moet vervullen om gewettigd te zijn (artikelen 4 tot 8)".

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Christian Storck, de raadsheren Martine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 11 april 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Smetryns en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Gebruik van persoonsgegevens voor een tuchtonderzoek

  • Geoorloofd karakter