- Arrest van 5 mei 2011

05/05/2011 - 2011/AB/187

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Een werknemer die, in de ondernemingsraad en in het CPBW, het mandaat van vast afgevaardigde uitoefent, komt

aan zijn verplichtingen tekort wanneer deze persoonlijk, en terwijl hij daartoe niet gemachtigd was, personeelsleden

belangrijke informatie meedeelt, ook al is deze niet vertrouwelijk, i.v.m. het afsluiten van een contract, en daarbij zijn

vakbondsorganisatie ter sprake brengt alsof zij een bijzondere verdienste zou hebben in het resultaat van de aanbesteding,

en zich hierbij tevens laagdunkend over een collega van het werk uitlaat. Een dergelijk feit vormt echter geen dringende reden wanneer de werkgever niet aantoont dat de betrokken werknemer die informatie gestolen zou hebben, deze vertrouwelijk zou zijn, of dat het verspreiden van die informatie de onderneming ook nog eens schade zou hebben berokkend.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Beschermde werknemers

  • Personeelsafgevaardigde

  • Beëindiging

  • Dringende reden

  • Vertrouwelijke informatie aan de personeelsleden meegedeeld.