- Arrest van 15 september 2011

15/09/2011 - 2010/AB/760

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De vreemde Staat kan zich niet beroepen op zijn jurisdictionele immuniteit voor de handelingen van privaat beheer, inzonderheid de aanwerving en het ontslag van een personeelslid van een ambassade zonder diplomatieke opdrachten.

Die Staat kan evenmin aan de werknemer zijn jurisdictionele immuniteit tegenwerpen : die immuniteit is immers slechts «functioneel» en betreft niet het feit al dan niet aangeworven, betaald of onderworpen te zijn aan de sociale zekerheid.

De immuniteit van sociale zekerheid bepaald in het artikel 33 van de Conventie van Wenen beoogt enkel de diplomatieke

agent en de dienstboden die uitsluitend in zijn dienst staan en die geen onderdanen zijn van de ontvangende Staat of in die Staat geen permanente woonplaats hebben.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • INTERNATIONALE VERDRAGEN EN VERORDENINGEN

  • CONVENTIE VAN WENEN

  • Jurisdictionele immuniteit

  • « Sociale » immuniteit

  • Conventie van Wenen (art. 37 en 33).