- Arrest van 24 april 2012

24/04/2012 - 2010/AB/913

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De opsomming in artikel 2, §3, 1°, van de Wet van 5 december 1968 dient niet letterlijk en beperkend te worden geïnterpreteerd.

Die wet geldt evenmin voor de internationale instellingen, inzonderheid de Europese commissie.

Enkel de Staten, met uitsluiting van de Europese instellingen, zijn de bestemmelingen van de richtlijn. De bedienden

tewerkgesteld door de Europese instellingen kunnen zich dus niet beroepen op een verticale uitwerking van

die richtlijn.

Daaruit vloeit voort dat de werknemers verbonden met de Europese instellingen door een arbeidsovereenkomst beheerst door de Wet van 3 juli 1978 zich niet kunnen beroepen op reglementeringen die slechts toepasselijk zijn op

de werkgevers die niet uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van de Wet van 5 december 1968 en inzonderheid

reglementeringen over het collectief ontslag, de overdracht van onderneming,het conventioneel brugpensioen en het outplacement


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • INTERNATIONALE VERDRAGEN EN VERORDENINGEN

  • EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

  • VERDRAG VAN ROME

  • RICHTLIJNEN

  • Artikel 288 EU VERDRAG _ DRAAGWIJDTE