- Arrest van 21 juni 2012

21/06/2012 - 2011/AB/314

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Een verzaking zonder verband met het ontslag, inzonderheid de toepasselijke vergoeding voortvloeiend uit het niet-concurentiebeding, valt buiten het toepassingsgebied van de verzaking door een werknemer aan elke aanspraak ingevolge het ontslag.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • BEDIENDEN

  • verzaking door de werknemer de vergoeding te vorderen van de werkgever

  • Verzaking die niet kan worden afgeleid uit een verzaking van elke aanspraak voortvloeind uit het ontslag.