- Arrest van 9 januari 2013

09/01/2013 - 2011/AB/668

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Bij ontstentenis van koninklijk besluit dat het nieuw artikel 34 A.O.W. uitvoert, kan de blijvende arbeidsongeschiktheid enkel het einde van de overeenkomst tot gevolg hebben indien ze de werknemer definitief verhindert het overeengekomen werk uit te voeren. De bewijslast daarvan weegt op de werkgever en, in beginsel hoeft hij geen voorafgaande procedure na te leven.

De handicap waarvan sprake in de Wet van 10 mei 2007 is een beperking die inzonderheid voortvloeit uit fysieke, mentale of psychische aantastingen en die de deelneming van de betrokken persoon aan het beroepsleven belemmert.

Alvorens, gebeurlijk, de werknemer die aangetast is door een handicap ontslag te geven, moet de werkgever, op diens verzoek, redelijke aanpassingen aanbrengen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Einde van de overeenkomst

  • Overmacht

  • Arbeidsongeschiktheid

  • Wet van 27 april 2007 dat het artikel 34 A.O.W. wijzigt niet toepasselijk

  • Antidicriminatiewet

  • « Handicap »

  • Begrip

  • Gevolgen.