- Arrest van 15 juli 2013

15/07/2013 - 2011/AB/832

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Wanneer de FOD Binnenlandse Zaken niet binnen de termijn van vijfenveertig dagen vanaf de kennisgeving van de aanvraag meedeelt of de schuldvordering van de vennootschap jegens hem, onbetwistbaar, opeisbaar en vrij van elke verbintenis is, beveelt de rechter de overlegging van de vereiste stukken.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

  • Schuldvorderingen van de R.S.Z.

  • Schuldenaar met een schuldvordering ten aanzien van de Staat

  • Aanvraag tot opschorting van de opeisbaarheid van de schuldvordering van de R.S.Z.

  • Voorwaarden van de schuldvordering tegen de Staat

  • Verplichting van de Staat om mede te delen of de schuldvordering de vereiste voorwaarden vervult

  • Geen antwoord van de Staat

  • Gevolg.