- Aanbeveling van 2 mei 2012

02/05/2012 - 6/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Beveelt de Commissie aan:

a) dat de Minister van Binnenlandse Zaken het nodige doet om de diverse pijnpunten in het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, te verhelpen evenals de bijhorende omzendbrief van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het

vreemdelingenregister, te actualiseren en aan te passen;

b) dat bij voorkeur volgende punten worden opgenomen in het voormelde koninklijk besluit:

· de finaliteiten waarvoor informatie uit de registers kan worden verkregen (punt 8);

· een verbod van niet-mededeling van gegevens aan derden (punt 69);

c) dat de gemeenten bij het toepassen van voormeld koninklijk besluit oog hebben voor het volgende:

* toepassing artikel 3 (verkrijgen van informatie door derden uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister)

· elke aanvraag om een uittreksel/getuigschrift te krijgen, moet afzonderlijk gebeuren om een omzeiling van het principiële verbod van het verkrijgen van personenlijsten te vermijden;

· de aanvrager moet in het schriftelijk verzoek de wettelijke bepaling vermelden met het oog op de toepassing waarvan hij over het gevraagde uittreksel/getuigschrift moet kunnen beschikken zodat de gemeente:

o kan controleren of de verzoeker over een wettelijke basis beschikt om hem het gevraagde uittreksel/getuigschrift te kunnen verstrekken;

o op het uittreksel/getuigschrift enkel de voor het opgegeven doeleinde relevante informatie vermeldt.

* toepassing artikel 5 (raadpleging van het bevolkingsregister door een gemeente of een OCMW voor interne doeleinden)

· doeleinden die zich situeren binnen de aan gemeenten reglementair toevertrouwde bevoegdheden kunnen als zijnde "intern" worden bestempeld;

· als tegengewicht voor de raadplegingsfaciliteiten is het noodzakelijk dat de gemeenten een degelijk informatieveiligheidsbeleid op punt stellen dat wordt uitgevoerd onder toezicht en controle van een consulent inzake informatieveiligheid;

· toegang moet zo worden georganiseerd dat n.a.v. de raadpleging alleen die gegevens worden getoond die in het licht van het doeleinde relevant zijn;

· het consulteren van de bevolkingsregisters moet steeds gedekt zijn door een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wat toelaat om de finaliteit van de raadpleging te controleren (vaste procedures, zodat iedereen binnen de gemeente duidelijk weet wat kan en niet kan);

· waar mogelijk moet de gemeente gebruik maken van communicatiekanalen met de burger die minder privacyschendend zijn zoals bijvoorbeeld informeren via de gemeentelijke website, via het gemeentelijk infoblad of via specifieke flyers (op het gemeentehuis, in het lokale postkantoor of via een postbedeling);

· genealogen en historici kunnen de bevolkingsregisters niet raadplegen, alleen artikel 3 biedt hen een mogelijkheid om door middel van uittreksels informatie te verkrijgen voor zover een wettelijke bepaling dit toelaat;

* toepassing artikelen 6 en 7 (verkrijgen van personenlijsten uit het bevolkingsregister)

· principieel verbod om lijsten aan derden te verstrekken behoudens wanneer het een overheid of de openbare instelling betreft die door of krachtens de wet gemachtigd zijn om dergelijke lijsten te verkrijgen;

· belangrijkste uitzondering: er kunnen lijsten worden verstrekt aan " instellingen van Belgisch" recht die " taken van algemeen belang" vervullen:

o rechtspersonen naar privaat of publiek recht die taken van algemeen belang vervullen, zoals moet blijken uit de rechtsvorm van de instelling (rechtspersoon naar publiek recht), of de aard van de activiteit (rechtspersoon naar privaat recht die een caritatief, cultureel of filantropisch doel nastreeft);

o een natuurlijke persoon, een feitelijke vereniging of organisatie, een comité e.d.voldoen niet aan deze criteria;

o het doel waarvoor de personenlijsten worden gevraagd moet kaderen binnen de taken van algemeen belang die de aanvrager werden toebedeeld of die hij nastreeft;

· het loutere feit dat een instelling taken van algemeen belang vervult, bijvoorbeeld een onderwijsinstelling (pedagogische opdracht = taak van algemeen belang), volstaat niet om haar lijsten te verstrekken (bijvoorbeeld wanneer een onderwijsinstelling leerlingen wil rekruteren);

· procedure: schriftelijke aanvraag, vergezeld van stavingstukken, met vermelding van het doeleinde waarvoor de gegevens worden gevraagd, richten aan het college van burgemeester en schepenen dat zich uitspreekt over de gegrondheid van de aanvraag (formele beslissing);

· aanvragen m.b.t. een zelfde doel vanwege instellingen met een gemeenschappelijke opdracht dienen dan ook op dezelfde wijze te worden behandeld en beantwoord (geen discriminatie of willekeur);

· wanneer de aanvraag wordt ingewilligd: de bestemmeling verwittigen dat de gegevens niet mogen worden verstrekt aan derden of gebruikt voor andere doeleinden en dat de gegevens moeten vernietigd worden indien ze niet langer nodig zijn ter verwezenlijking van het doeleinde;

· wanneer er sprake is van een zogenaamd "bovenlokaal" algemeen belang moet de aanvrager zijn aanvraag niet tot de verschillende betrokken gemeenten richten, maar aan het Sectoraal comité van het Rijksregister.


Aanbeveling - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Aanbeveling uit eigen beweging m.b.t. het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters in toepassing van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister (CO-AR-2011-009).