- Advies van 8 februari 2012

08/02/2012 - 7/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het voorontwerp van koninklijk besluit mits rekening wordt gehouden met haar opmerkingen:

• duidelijke en expliciete bepaling van het doeleinde van de NABAN databank (randnummer 3);

• nauwkeurige bepaling van de verantwoordelijke voor de verwerking (randnummers 4 tot 7);

• verduidelijkingen aan te brengen op het niveau van de bewaringstermijn (randnummers 8 en 9);

• exhaustieve vaststelling van de metagegevens van de NABAN (randnummer 10);

• schrapping van artikel 11, § 1 en 2 (randnummer 13);

• aanpassing van artikel 11 § 3 van het ontwerp zoals gevraagd in randnummer 14;

• verduidelijking van het begrip "technische informatie die noodzakelijk is voor een controle van de levenscyclus van de gegevens" zoals gevraagd in randnummer 16;

• aanpassing van artikel 14 § 1 2de lid van het ontwerp zoals gevraagd in randnummer 18;

• expliciete vaststelling van de categorieën personen met recht op toegang tot de NABAN (randnummer 19);

• vaststelling van de voorwaarden voor mededeling van gedematerialiseerde notariële akten aan de registratie en de griffies (randnummer 21);

• verlening van een controleopdracht op het gebruik van de NABAN aan de Nationale Kamer van notarissen (randnummer 22);

• aanpassing van artikel 23 § 2, 4° zoals gevraagd in randnummer 24;

• schrapping van artikel 23 § 2, 10° (randnummer 25).


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot uitwerking van de bijzondere modaliteiten voor de oprichting en de werking van de Notariële Aktebank, NABAN genaamd (CO-A-2011-044).