- Advies van 2 mei 2012

02/05/2012 - 14/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie

° steunt het initiatief om in een zekere openheid van de registers te voorzien voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden maar houdt haar advies in beraad gelet op het aantal vragen die de voorgelegde ontwerptekst oproept;

° houdt zich ter beschikking om de aanvrager hierin bij te staan;

° vestigt de aandacht op de aanbeveling uit eigen beweging nr. 06/2012 m.b.t. verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters in toepassing van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, waarin wordt gepleit voor een meer algemene herwerking en actualisering van dit besluit.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister (CO/A/2012/012).