- Advies van 25 juli 2012

25/07/2012 - 25/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Is de Commissie is van oordeel dat krachtens een akkoord - zoals het ontwerp dat voor onderzoek werd voorgelegd - persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan Kosovo omdat die gegevensdoorgifte "noodzakelijk is of wettelijk verplicht vanwege een zwaarwegend algemeen belang" (artikel 22, §1, 4° van de WVP) is.

Bijgevolg brengt de Commissie een gunstig advies uit over het politiële samenwerkingsakkoord tussen België en Kosovo, op voorwaarde dat in de definitieve versie van het samenwerkingsakkoord rekening wordt gehouden met de aanbevelingen zoals omschreven in de punten 23, 24, 25, 28, 29, 31,.33, 35, 36, 40, 42, 43, 44 en 45.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies betreffende het samenwerkingsakkoord inzake veiligheid tussen de Republiek Kosovo en het Koninkrijk België (CO-A-2012-024).