- Advies van 12 september 2012

12/09/2012 - 29/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie

Brengt een gunstig advies uit over het deel van het ontwerp dat handelt over de authentieke bronnen en de Kruispuntbank voor gegevensuitwisseling evenals over het principe van de oprichting van een controleautoriteit inzake persoonsgegevens in het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap, op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de verschillende opmerkingen in dit advies;

Brengt

voor het overige een ongunstig advies uit, gelet op alle opmerkingen in dit advies inzonderheid over:

- Het gebrek aan coördinatie met de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer als collegiaal orgaan, met name omwille van de samenstelling en de onderzoeksprocedures voor de voorgestelde dossiers van de toekomstige "Commission vie privée Wallonie-Bruxelles" (vastgestelde vermoedens, termijnen voor behandeling, etc.).

- de gekozen benaming voor de controleautoriteit inzake persoonsgegevens in het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap evenals de benaming voor de "Banque Carrefour d'échanges de données";

Verzoekt :

- de invoering van een efficiënt coördinatiesysteem tussen de Commission vie privée Wallonie-Bruxelles en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer als collegiaal orgaan;

- te verhelpen aan de onduidelijkheden betreffende de afbakening van de toegekende bevoegdheden aan de Commission vie privée Wallonie-Bruxelles ten opzichte van de bevoegdheden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief (CO-A-2012-034).