- Advies van 12 september 2012

12/09/2012 - 27/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie,

verleent gunstig advies onder het voorbehoud dat het aangekondigde ontwerpdecreet m.b.t. "GEWIN" geen nefaste invloed heeft op de verwerking van persoonsgegevens en voor zover wordt rekening gehouden met volgende opmerkingen:

- verdere invulling en uitwerking van het voorontwerp van decreet steeds na voorafgaandelijk advies van de Commissie (luik 1 en punt 34);

- identificeren van de diverse verantwoordelijken voor de verwerking (luik 2);

- duidelijke vermelding dat het voorontwerp van decreet op geen enkele wijze afbreuk kan doen aan de WVP, (punt 24);

- herbekijken van artikel 70: preciseren wat met Vlaamse Overheid wordt bedoeld, als principe anonieme gegevens vooropstellen (punten 29 - 31);

- verduidelijken dat de machtigingsbevoegdheid van de Vlaamse Toezichtcommissie bij verschillende gegevensuitwisselingen niet ter discussie wordt gesteld (punten 36, 40, 41);

- preciseren van de registratiesystemen bedoeld in artikel 71, hun wisselwerking met het elektronisch dossier en de rol van de Vlaamse Toezichtcommissie daarin (punten 35, 37,45);

- detail van de in het elektronisch dossier op te nemen persoonsgegevens, minstens voorafgaandelijk advies van de Commissie bij uitwerking in een later stadium (punt 38);

- artikel 7 i.v.m. beroepsgeheim aanvullen (punt 43);

- herbekijken van artikel 74, tweede lid (punt 49);

- erkende vertrouwenscentra voor kindermishandeling en de toegang tot het dossier evenals de vertrouwelijkheidsbepaling (punten 56 en 59).


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Avies m.b.t. het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp (CO-A-2012

  • 030).