- Advies van 24 april 2013

24/04/2013 - 13/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie

een gunstig advies uit over het voorontwerp van wet houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/99/EEG, op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met haar opmerkingen onder punten 31, 40, 58:

- Als het begrip "inlichtingen die naar verwachting van belang zijn" niet precies kan worden gedefinieerd, moet bij aanwending van dit begrip worden voorzien in een verplichte motivatie;

- het begrip "mogelijk nuttig gegeven" vervangen door het begrip met dezelfde draagwijdte als in het Belgische recht, nl: "toereikend, ter zake dienend en niet overmatig gegeven";

- de gedeelde verantwoordelijkheid tussen de Europese Commissie en de FOD Financiën ophelderen voor wat de beveiliging van het CCN- netwerk betreft.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag over het voorontwerp van wet houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/99/EEG (CO-A-2013-015).