- Advies van 22 mei 2013

22/05/2013 - 17/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie

brengt een gunstig advies uit over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk, mits rekening wordt gehouden met de gemaakte opmerkingen:

-sensibiliseren en vormen van de vrijwilligers van de centra over de verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit de WVP (punt 10); -registratie en -behandeling van klachten conform de WVP (punten 13 en 18);

-aanleg en gebruik van het dossier conform de WVP (punt 16);

-schrappen in artikel 19 van het ontwerp van de evidente toepasselijkheid van de WVP op een registratiesysteem m.b.t. grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de gebruikers (punt 20);

-de schriftelijke toestemming van de gebruiker (punt 25);

-artikel 21 van het ontwerp is ook van toepassing op de Centra voor Teleonthaal (punt 26);

-de gegevensuitwisseling in artikel 21 van het ontwerp moet beantwoorden aan de bepalingen van hoofdstuk III van het KB van 13 februari 2001 (punt 27);

-bepalen van de vorm waarin de persoonsgegevens worden verwerkt en uitgewisseld (punt 28).


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk (CO-A-2013-013).