- Advies van 17 juli 2013

17/07/2013 - 27/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit aangaande de voorgelegde wetsvoorstellen onder op voorwaarde dat de hierna vermelde aandachtspunten bijkomend worden geïntegreerd:

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken (S. 5-1831)

33. De Commissie meent dat het wetsvoorstel in essentie een technisch-organisatorische kwestie betreft, er wordt immers geen ruimere toegang tot onze DNA-profielen gegeven. De Commissie oordeelt evenwel dat de controlebevoegdheid van de aangestelde voor gegevensbescherming expliciet uitgebreid moet worden tot internationale uitwisseling en dat hierover verslag moet uitgebracht worden aan de Commissie. Daarenboven dringt de Commissie er opnieuw op aan dat een aangestelde voor gegevensbescherming wordt benoemd.

34. De Commissie herinnert er aan dat een machtiging vereist is van het Sectoraal comité Federale Overheid voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank « Vermiste personen » (S. 5-1633)

35. De Commissie acht de beoogde verwerking van persoonsgegevens van vermisten en bloedverwanten voldoende gegrond in de voorgestelde wetsbepalingen. De Commissie meent dat familieleden van vermisten hun toestemming kunnen intrekken en hierop gewist moeten worden uit de databank.

36. De Commissie wijst er op dat sommige vermisten met opzet ondergedoken leven, bijvoorbeeld om aan familiaal geweld te ontkomen. In bepaalde gevallen is de verblijfplaats van de teruggevonden vermiste doorgeven aan de achtergebleven familie dus niet gepast.

37. De Commissie meent dat treffers in DNA-gegevensbank Criminalistiek slechts conform het doelmatigheidsbeginsel gebruikt mogen worden. Onderzoek naar betrokkenheid van familieleden bij de verdwijning valt in de ogen van de Commissie binnen gestelde doelstelling. Onderzoek naar treffers inzake niet-gerelateerde misdrijven is niet verenigbaar met dit doel, zowel ten aanzien van de vermiste zelf als ten aanzien van de bloedverwant.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende twee wetsvoorstellen tot aanpassing van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, enerzijds teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken en anderzijds met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank « Vermiste personen » (CO-A-2013-028).