- Advies van 17 juli 2013

17/07/2013 - 28/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een ongunstig advies uit omdat de opmerkingen die zij formuleerde in haar advies nr. 05/2013 niet werden opgevolgd;

Aangaande de ontwerpen die vandaag voor advies werden voorgelegd:

- brengt de Commissie een gunstig advies over de tekst van het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht over de toevoeging van de gegevens, bedoeld onder artikel 1, 12° tot 15 (cfr. punt 5 hierboven);

- brengt de Commissie een ongunstig advies uit over de tekst van artikel 7 van het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2003 houdende de nadere regelen voor de toegang tot de Kruispuntbank van Ondernemingen waarin wordt voorzien in een vrijstelling van machtiging door het Sectoraal comité voor de Federale overheid voor de elektronische uitwisselingen afkomstig van de Beheersinstelling van de KBO. Artikel 36bis van de WVP moet worden nageleefd wanneer de mededelingen betrekking hebben op gegevens die niet afkomstig zijn uit de KBO (zie punt 8 hierboven).


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag van de Federale Overheidsdienst Economie (Beheersdienst Kruispuntbank van Ondernemingen) houdende het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht en over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2003 houdende de nadere regelen voor de toegang tot de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (CO-A-2012-029).