- Advies van 4 september 2013

04/09/2013 - 38/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie

brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde urgentiegegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister bevoegd voor Volksgezondheid, mits rekening wordt gehouden met de gemaakte opmerkingen, inzonderheid:

-de opsomming in artikelen 9 t.e.m. 11 van het ontwerp beperken tot de grote categorieën van gegevens en de precisering van de exact mee te delen inhoudelijke gegevens overlaten aan de afdeling "Gezondheid" van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid;

-de bepaling van de concrete technische modaliteiten van de gegevensinzameling (nu opgenomen in artikelen 4, § 2, tweede en derde lid en 7, § 1, eerste en tweede lid van het ontwerp) overlaten aan de afdeling "Gezondheid" van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde urgentiegegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister bevoegd voor Volksgezondheid (CO-A-2013-041).