- Advies van 4 september 2013

04/09/2013 - 39/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie brengt een gunstig advies uit over het wetsvoorstel voor zover amendement nr. 1 aangenomen wordt tot schrapping van de categorie ‘verdachten' (randnummer 35-37) en mits rekening gehouden wordt met de hierna volgende opmerkingen:

- een profiel dient gewist te worden zodra een beslissing tot vrijspraak in kracht van gewijsde is gegaan (randnummer 41);

- de bepalingen met betrekking tot de kennisgeving dienen aangepast te worden, enerzijds om het ontstaan van procedurefouten te voorkomen, anderzijds om de incoherentie met de doelstelling van het wetsvoorstel weg te werken (randnummer 42-44).


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende drie wetsvoorstellen tot aanpassing van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, ten eerste teneinde DNAafname bij bepaalde groepen van veroordeelden te verplichten, ten tweede teneinde een DNA-gegevensbank « Intervenanten » in strafzaken op te richten, ten derde teneinde een DNA-gegevensbank « Inverdenkinggestelden en verdachten » in te voeren (CO-A-2013-028).