- Advies van 4 september 2013

04/09/2013 - 40/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorgelegde ontwerp onder voorbehoud

 dat het ontwerp van koninklijk besluit ter advies wordt voorgelegd aan het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (punten 15 tot 20);

 dat rekening wordt gehouden met de punten 24, 28, 34, 35, 38, 41, 44, 53, 54, 56, 60, 63, en 65 van onderhavig advies.

Het onderhavig advies zal voor advies meegedeeld worden aan het Sectoraal comité voor de Federale Overheid.

Bovendien behoudt de Commissie zich het recht voor om, eens alle teksten werden aangepast, een globale evaluatie uit te voeren van de wet van 10 mei 2010 en haar uitvoeringsbesluiten en hierover een nieuw advies te formuleren.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitwisseling van informatie tussen de DIV en andere staten krachtens de richtlijn 2011/82/EU ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (CO-A-2013-033).