- Advies van 2 oktober 2013

02/10/2013 - 44/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie

 Brengt een gunstig advies uit op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de volgende opmerkingen:

i. dat de nodige stappen worden ondernomen opdat de DGO 5 voorafgaand aan enige inzameling zou gemachtigd worden om het identificatienummer van het RR te gebruiken (considerans 10);

ii. dat de soorten diensten zouden bepaald worden die verplicht worden persoonsgegevens mee te delen (considerans 14);

iii. dat in het ontwerp van decreet wordt verduidelijkt dat enkel de personeelsleden van de DGO die functioneel nood hebben aan een toegang tot de brutogegevens van de werknemers toegang zullen krijgen tot de

volledige databank (considerans 13);

iv. dat artikel 43/5 van het ontwerp zou worden aangepast waarbij zou worden voorzien in een uitzondering op de toepassing ervan indien er een toelating is om de gegevens in te zamelen bij authentieke bronnen (considerans 15);

v. dat artikel 43/6 1ste streepje wordt aangepast zodat de mededelingen van gegevens aan de Regering enkel plaatsvinden in samengevoegde of geanonimiseerde vorm (considerans 18);

vi. dat de publicatie van de studieresultaten in een vorm die identificatie van de betrokkenen mogelijk maakt verboden is (considerans 19);

vii. dat een bepaling wordt ingevoegd die het nemen van specifieke maatregelen oplegt om de omzetting van samengevoegde gegevens in persoonsgegevens te beletten (considerans 20);

viii. dat een bewaringstermijn voor de gegevens zou worden ingevoegd (considerans 22).


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de Code wallon de l'Action sociale et de la Santé″ (Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid), betreffende de sociale akkoorden van de non-profitsector (CO-A-2013-038).