- Advies van 15 oktober 2013

15/10/2013 - 49/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Gelet op de opmerkingen die geformuleerd werden in onderhavig advies verstrekt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een gunstig advies over de huidige inhoud van het ontwerp van KB, mits eerbiediging van de opmerkingen die geformuleerd werden in de punten 5-6 en 9 van dit advies.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies inzake het ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels van de toegang in real time van de federale en lokale politiediensten tot de beelden van de bewakingscamera's die geïnstalleerd zijn op het net van de openbare vervoersmaatschappijen (CO-A-2013-049).