- Advies van 15 oktober 2013

15/10/2013 - 50/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Gelet op de opmerkingen die geformuleerd werden in onderhavig advies verstrekt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een gunstig advies over de huidige inhoud van het ontwerp van KB, mits eerbiediging van de opmerkingen die geformuleerd werden in punt 5 van dit advies.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies inzake het ontwerp van Koninklijk besluit tot aanwijzing van de categorieën van personen die bevoegd zijn om in real time de beelden te bekijken van de bewakingscamera's die in niet-besloten plaatsen geïnstalleerd zijn, en tot bepaling van de voorwaarden waaraan deze personen moeten voldoen (CO-A-2013-050).