- Beslissing van 2 oktober 2013

02/10/2013 - 48/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van decreet tot oprichting van een centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren, mits rekening gehouden wordt met de hierna volgende opmerkingen:

· Een verplichting het voorafgaand advies te vragen van de Commissie dient toegevoegd te worden aan de volgende bepalingen:

o De uitvaardiging van nadere regels betreffende de inzage in het geïntegreerde begeleidingsdossier, de beslechting van belangenconflicten, het erbij betrekken van derden en de beroepsmogelijkheden (randnummer 49);

o Bepaling van de gevallen waarbij voorafgaande goedkeuring vanwege de directeur niet vereist is voor externe gegevensdeling (randnummer 31);

· Ten minste de categorieën gegevens die verwerkt zullen worden dienen nader omschreven te worden (randnummer 23-24);

· Het voorontwerp dient duidelijker af te bakenen met wie verplicht samengewerkt moet worden (randnummer 28-35);

· De afweging van belangen, net als de instemming van de betrokken derde, dient als optie te gelden voor alle uitzonderingen op het recht van inzage (randnummer 47);

· De minderjarige dient het recht te hebben beroep aan te tekenen tegen de beslissing dat hij niet het nodige beoordelingsvermogen bezit (randnummer 48).


Beslissing - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van decreet tot oprichting van een centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren (CO-A-2013-034).