- Advies van 5 februari 2014

05/02/2014 - 10/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Wegens vele redenen waarvoor wordt verwezen naar advies 35/2012 (punten 182 - 185), is de CBPL van in het begin gekant tegen het groot aantal gedelegeerde handelingen waarin wordt voorzien in het door de Europese Commissie neergelegde ontwerp van Verordening. Het onderzoek door de Commissie LIBE lijkt in dat opzicht niet afgerond. De lijst met gedelegeerde handelingen van artikel 86 blijft aldus open. De CBPL verwelkomt echter de toevlucht die in verschillende bepalingen wordt genomen tot de adviesbevoegdheid van het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), alsook de raadpleging van dit laatste in de gevallen waar een gedelegeerde handeling wordt weerhouden.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies uit eigen beweging betreffende het Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zoals dit werd gestemd door de Commissie LIBE van het Europees Parlement op 17 oktober 2013 (CO-A-2014-001).