- Beslissing van 10 februari 2012

10/02/2012 - M90884/6891

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Beslissing - Integrale tekst

Gelet op het schrijven van de advocaat van verzoeker d.d. 7 september 2011, waarin aan het secretariaat werd meegedeeld dat de rechtsbijstandsverzekeraar intussen is overgegaan tot regeling van de schadevergoeding van verzoeker;

Aangezien verzoeker middels een schrijven d.d. 15 september 2011, door ons ontvangen op 22 september 2011, formeel afstand doet van het verzoek, behoort het de Voorzitter toepassing te maken van artikel 27 van het K.B. van 18 december 1986.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Stelt de afstand vast van het geding dat door verzoeker werd ingesteld.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 10 februari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS

Vrije woorden

  • Bij verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 17 september 2009 heeft verzoeker om de toekenning gevraagd van een hulp voor schade als gevolg van een seksueel misbruik, gepleegd op zijn dochter, te ... op 30 september 2007.