- Beslissing van 15 mei 2012

15/05/2012 - M11-3-0126/7961

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Beslissing - Integrale tekst

(...)

I. Feiten

Relaas van de Procureur-genraal bij het Hof van beroep te ...:

"Alex Z. en X. Diallo, verzoeker, verbleven ten tijde van de feiten in CAW S. te .... Toen ze op 6 juni 2007 samen de afwas dienden te doen ontstond er een woorden-wisseling. Diallo vroeg Alex mee naar buiten, om het daar uit te vechten. Op een gegeven ogenblik kwam X. Diallo de keuken terug binnen, nam een mes, ging terug naar buiten en bedreigde Alex met het mes. Een begeleider kon het mes afnemen en beiden kalmeren. Alex ging weer afwassen, doch kwam later terug buiten met een broodmes. Diallo liep weg, doch Z. liep hem achterna en stak het mes in de rug van Diallo X.. Deze laatste had een steekwonde van 2,5 cm tot aan het ribbenrooster."

II. Vervolging

- Alex Z. werd beklaagd van: "gepoogd te hebben met het oogmerk om te doden, Diallo X. te doden, waarbij het voornemen om de misdaad te plegen, zich geopenbaard heeft door uitwendige daden die een begin van uitvoering van die misdaad uitmaken en alleen ten gevolge van omstandigheden, van de wil van de dader onafhankelijk, zijn gestaakt of hun uitwerking hebben gemist; meer bepaald door met een broodmes in de rug van het slachtoffer te steken."

- De dader werd voor deze feiten bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 14 augustus 2007 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel voor 5 jaar. Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan verzoeker euro 500 provisioneel te betalen.

Alex Z. tekende hoger beroep aan tegen dit vonnis.

- Bij arrest van het Hof van beroep te ... d.d. 5 maart 2008 werden de feiten geherkwalificeerd:

"opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Diallo, welke een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad."

Alex Z. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar met uitstel voor 3 jaar. Het vonnis werd bevestigd op burgerlijk gebied.

Tegen bovenvermeld arrest werd geen cassatieberoep aangetekend.

III. Gevolgen van de feiten

1. Uit het deskundig verslag van Dokter W. d.d. 15 juni 2007:

"Subjectief wordt er overal pijn en een zwaartegevoel ervaren.

Objectief: ter hoogte van de triceps is er een schaafwonde. Er is een kleine kwetsuur ter hoogte van het middenste gewricht van de rechterpink. Deze kleine wonde is niet diep en betreft een afweer-wonde, een wonde door het zich verdedigen tegen het mes van de aanvaller. Ter hoogte van de rug, ongeveer 10 cm onder het linker schouderblad, een schuin verlopen steekwonde van 2,2 cm lang, schuin verlopend. De diepte was tot op het ribbenrooster: 3 hechtingen

Het betreft een steekwonde. Het plooibare mes werd gestopt door de onderliggende ribben, zodanig dat geen diepere weefsels of organen geraakt werden.

Besluit:

1. De slagen of verwondingen hebben een tijdelijke volledige (1 week) ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge gehad.

2. De slagen of verwondingen hebben geen ongeneeslijk lijkende ziekte, geen volledig verlies van het gebruik van een orgaan en geen zware verminking en geen blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg.

2. In het arrest staat: "Steekwonde dorsaal laag thoracaal li tot op de onderste ribben. Geen longletsel. Het Hof kan zich aansluiten bij het besluit van de gerechtsdeskundige waar deze stelt dat deze letsels geen blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg hebben gehad, doch enkel een tijdelijke volledige (1 week) ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid. De door de burgerlijke partij X. voorgelegde stukken kunnen het Hof niet overtuigen dat dit slachtoffer ingevolge de feiten d.d. 6 juni 2007 andere schade heeft geleden dan deze beschreven door de gerechtsdeskundige. Uit de voorgelegde stukken blijkt dat dit slachtoffer op 12 april 2007 klaarblijkelijk een ongeval heeft gehad en dat de longproblematiek waarover het slachtoffer zich thans beklaagt reeds dateert van in zijn kinderjaren. Er is voor het Hof geen enkele gegronde reden om thans een nieuwe deskundige aan te stellen, waarbij het Hof trouwens opmerkt dat de praktische uitvoering ervan onmogelijk zou zijn gezien Diallo X. zich niet langer in het land bevindt."

- Dokter Amlex F. heeft een blijvende invaliditeit van 20 % weerhouden, rekening houdend met het herval van de astma.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Alex Z. is asielzoeker van Liberiaanse afkomst. Hij verbleef sedert het begin van 2007 in België. Vrij vlug werd hij geplaatst in het opvangtehuis voor mannen (M. S.) te .... Hij verbleef er tot aan zijn aanhouding. De dader was en is (nog) niet gemachtigd om te werken.

- Het gerechtsdeurwaarderskantoor G. verklaarde dat er geen roerende uitvoerings-mogelijkheden voorhanden zijn.

- De advocaat van verzoeker werd via het Bureau voor Juridische Bijstand pro-deo aangesteld. Deze laatste is zinnens om het land te verlaten.

V. Begroting van de gevraagde hulp

- morele schade euro 500

- medische kosten euro 300

- TI/BI euro 1.500

- esthetische schade euro 200

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Verzoeker argumenteert in zijn schriftelijke reactie dat zowel hijzelf als de dader in het CAW verbleven in het kader van hun precaire financiële en verblijfssituatie. Een verblijf in dergelijke context brengt enorm veel stress mee. De kleinste onenigheid kan leiden tot een harde confrontatie.

2. Er werd door de strafrechter reeds rekening gehouden met het gedrag van de verzoeker.

3. De Commissie is van oordeel dat aan verzoeker in billijkheid euro 750 kan toegekend worden.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 750.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 mei 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS

Vrije woorden

  • Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 7 februari 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.