- Arrest van 10 februari 2011

10/02/2011 - 26/2011

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof wijst de afstand toe.


Arrest - Integrale tekst

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 april 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 april 2010, is beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 9, 22, 23 en 24 van de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2010) door de nv « Derby », met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 715, Jean-Claude Delmotte, wonende te 1170 Brussel, Bosnimfenlaan 30, Didier Pottieuw, wonende te 1650 Beersel, Dachelenbergstraat 90, Chrystelle Crombin, wonende te 5651 Thy-le-Château, rue de Gourdinnes 53, Joël Gilles, wonende te 6210 Les Bons Villers, rue Edouard Givron 8A, Robert Sautier, wonende te 7080 La Bouverie, route d'Eugies 48, Naima Boutahar, wonende te 1030 Brussel, Haachtsesteenweg 344, Christophe Michel, wonende te 1315 Piétrebais, rue de Sart Mélin 11, en Catherine Orban, wonende te 1050 Brussel, Gustave Biotstraat 40.

De vordering tot schorsing van dezelfde wettelijke bepalingen, ingesteld door dezelfde verzoekende partijen, is verworpen bij het arrest nr. 96/2010 van 29 juli 2010, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2010.

(...)

II. In rechte

1. Bij op 23 oktober 2010 ter post aangetekende brief, op 25 oktober 2010 ingekomen ter griffie van het Hof, heeft de nv « Derby », eerste verzoekende partij in de zaak, het Hof meegedeeld dat zij afstand doet van haar beroep.

2. Bij op 22 oktober 2010 ter post aangetekende brief, op 25 oktober 2010 ingekomen ter griffie van het Hof, hebben de tweede tot de negende verzoekende partij in de zaak het Hof meegedeeld dat zij afstand doen van hun beroep.

3. Niets belet te dezen dat het Hof de afstand toewijst.

Om die redenen,

het Hof

wijst de afstand toe.

Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 10 februari 2011.

De griffier,

P.-Y. Dutilleux.

De voorzitter,

R. Henneuse.

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van de artikelen 9, 22, 23 en 24 van de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen, ingesteld door de nv « Derby » en anderen. Economisch recht

  • Kansspelen

  • Weddenschappen op paardenwedrennen. # Beroep tot vernietiging

  • Afstand.