- Arrest van 17 september 2012

17/09/2012 - 121/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 42quater, § 4, 4°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 11 van dezelfde wet, schendt niet de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag over artikel 42quater, § 4, 4°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gesteld door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bestuursrecht

  • Vreemdelingenrecht

  • Verblijfsrecht

  • Gezinshereniging

  • Beëindiging van de gezamenlijke vestiging

  • Slachtoffer van huiselijk geweld

  • Behoud van het verblijfsrecht

  • 1. Echtgenoot of partner, niet-Europese vreemdeling, die het recht op gezinshereniging met een andere niet-Europese vreemdeling heeft genoten

  • 2. Echtgenoot of partner, niet-Europese vreemdeling, die het recht op gezinshereniging met een Belg of een Europese vreemdeling heeft genoten. # Rechten en vrijheden

  • Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.