- Arrest van 14 februari 2013

14/02/2013 - 7/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

1. vernietigt :

- artikel 47bis, § 2, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 2, 2°, van de wet van 13 augustus 2011 « tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan », in zoverre het niet erin voorziet dat de persoon die moet worden ondervraagd over de misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd, erover moet worden ingelicht dat hij niet is aangehouden en bijgevolg op elk ogenblik kan gaan en staan waar hij wil;

- in artikel 47bis, § 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 2, 2°, van de voormelde wet van 13 augustus 2011, de woorden « , met uitzondering van de in artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter, bedoelde wanbedrijven »;

- in artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 2, 2°, van de voormelde wet van 13 augustus 2011, het woord « enkel »;

2. verwerpt de beroepen voor het overige, onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.36.2 en B.40.3, en rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.37 en B.42;

3. handhaaft, tot het optreden van de wetgever en uiterlijk tot 31 augustus 2013, de gevolgen van artikel 47bis, § 2, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 2, 2°, van de voormelde wet van 13 augustus 2011, in zoverre het niet erin voorziet dat de persoon die moet worden ondervraagd over de misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd, erover moet worden ingelicht dat hij niet is aangehouden en bijgevolg op elk ogenblik kan gaan en staan waar hij wil;

4. handhaaft, tot aan het optreden van de wetgever en uiterlijk tot 31 augustus 2013, de gevolgen van de woorden « , met uitzondering van de in artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter, bedoelde wanbedrijven » vernietigd in artikel 47bis, § 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 2, 2°, van de voormelde wet van 13 augustus 2011.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 13 augustus 2011 « tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan », ingesteld door de « Ordre des barreaux francophones et germanophone » en de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, door de vzw « Ligue des Droits de l'Homme », door de vzw « Liga voor Mensenrechten » en door de Orde van Vlaamse balies en Edgar Boydens. Strafrecht

 • Strafrechtspleging

 • Inleidende fase

 • Rechten van de personen die worden verhoord door de politiediensten, de procureur des Konings en de onderzoeksrechter

 • 1. Toepassingsgebied

 • a. Begrip van verhoor

 • b. Criterium van de vrijheidsbeneming

 • c. Uitsluiting van de bijstand van de advocaat tijdens de verhoren afgenomen na het verlenen van het bevel tot aanhouding

 • d. Uitsluiting van de bijstand van de advocaat voor sommige andere onderzoekshandelingen dan de ondervragingen

 • e. Recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór het verhoor

 • f. Naleving van het wettigheidsbeginsel bij het bepalen van het toepassingsgebied van de gewaarborgde rechten

 • 2. Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht van de advocaat

 • a. Rol van de advocaat tijdens het verhoor

 • b. Toegang tot het strafdossier

 • c. Vertrouwelijk overleg vóór het verhoor

 • 3. Mogelijkheid om het recht op de bijstand van een advocaat uit te sluiten

 • 4. Mogelijkheid om af te zien van de bijstand van de advocaat

 • 5. Sancties in geval van niet-naleving van de gewaarborgde rechten

 • a. Sanctie voor de schending van het recht op de bijstand van een advocaat vóór het verhoor of tijdens dat verhoor

 • b. Sanctie voor de schending van het recht op de bijstand van een advocaat bij een plaatsbezoek met het oog op de reconstructie van de feiten

 • c. Sanctie wegens de schending van de rechten van de personen die in een andere hoedanigheid dan die van verdachte worden verhoord

 • 6. Recht op juridische bijstand

 • 7. Toepassing van de wet op de minderjarigen. # Rechten en vrijheden

 • 1. Wettigheidsbeginsel in strafzaken

 • Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten

 • 2. Jurisdictionele waarborgen

 • a. Rechten van de verdediging

 • b. Recht op een eerlijk proces

 • 3. Economische, sociale en culturele rechten

 • Recht op juridische bijstand

 • Standstillverplichting

 • 4. Rechten van het kind.