- Arrest van 14 maart 2013

14/03/2013 - 39/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Onder voorbehoud van de interpretatie in B.10.5, schenden de artikelen 55 en 56 van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen niet artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende de artikelen 55 en 56 van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen (artikelen 322, § 2, en 333/1, § 1, van het WIB 1992), gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Fiscaal recht

  • Inkomstenbelastingen

  • Vestiging en invordering

  • Onderzoek en controle

  • Fiscale administratie

  • Inzage van gegevens met betrekking tot rekeningen en financiële transacties. # Rechten en vrijheden

  • Recht op eerbiediging van het privéleven

  • Beperkingen.