- Arrest van 21 maart 2013

21/03/2013 - 43/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Onder voorbehoud van de in B.13 vermelde interpretatie, schendt artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn niet de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Prejudiciële vraag over artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik. Sociaal recht

 • Maatschappelijke dienstverlening

 • 1. Aanvraag tot subsidiaire bescherming wegens een situatie van veralgemeend geweld in het land van herkomst of van gewoonlijk verblijf

 • Weigering

 • Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

 • 2. Aanvraag tot subsidiaire bescherming om medische redenen

 • Weigering

 • Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

 • Beperking tot de dringende medische hulp. # Rechten en vrijheden

 • 1. Verbod van onmenselijke of vernederende behandelingen

 • 2. Economische, sociale en culturele rechten

 • a. Recht om een menswaardig leven te leiden

 • b. Recht op bescherming van de gezondheid

 • c. Recht op sociale bijstand

 • d. Recht op medische hulp

 • 3. Recht op een daadwerkelijk beroep.