- Arrest van 16 mei 2013

16/05/2013 - 68/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof,

alvorens ten gronde uitspraak te doen, stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende prejudiciële vraag : Dient artikel 5, lid 2, van de richtlijn 2008/7/EG van de Raad van 12 februari 2008 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal aldus te worden uitgelegd dat het zich verzet tegen het heffen van een belasting op een bij wet verplichte omzetting van effecten aan toonder in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten, en zo ja, kan zulk een belasting worden verantwoord op grond van artikel 6 van de voormelde richtlijn ?


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van de artikelen 61 tot 69 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (betreffende titel IV van boek II en de artikelen 167 tot 173 van het Wetboek diverse rechten en taksen inzake de taks op de effecten aan toonder en de inwerkingtreding ervan), ingesteld door Isabelle Gielen. Fiscaal recht

  • Diverse rechten en taksen

  • Belasting op de omzetting van effecten aan toonder. # Europees recht

  • Indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal

  • Verbod

  • Uitzonderingen.