- Arrest van 23 mei 2013

23/05/2013 - 71/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof verwerpt de beroepen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Beroepen tot vernietiging van de wet van 24 oktober 2011 « tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen », ingesteld door de cvba « Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques » en anderen. Sociaal recht

 • Sociale zekerheid

 • Pensioenstelsel van de plaatselijke besturen

 • 1. Ambtshalve aansluiting van de besturen die deel uitmaakten van de vroegere pools 1 en 2 bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO

 • 2. Responsabiliseringsbijdrage

 • 3. Regularisatiebijdrage

 • 4. Overdracht van de reserves die zijn opgebouwd in het kader van de aanvullende pensioenstelsels

 • 5. Specifieke situatie van de politiezones

 • 6. Specifieke situatie van de ziekenhuizen. # Grondwettelijk recht

 • Bevoegdheden van de gewesten

 • Ondergeschikte besturen

 • Bevoegdheidsvoorbehoud voor de federale Staat

 • Pensioenstelsels van het personeel.